Όροι και Προϋποθέσεις


Copyright

Όλα τα έγγραφα και/ή προγράμματα που διατίθενται σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ιδιοκτησία της Sharp Telecommunications of Europe LTD και προστατεύονται από τη διεθνή νομοθεσία για το copyright.

Η Sharp σας εξουσιοδοτεί να αντιγράφετε και να χρησιμοποιείτε έγγραφα και προγράμματα που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα για προσωπική σας μόνο χρήση. Το copyright και οι λοιποί περιορισμοί σχετικά με την ιδιοκτησία αυτών των εγγράφων και/ή προγραμμάτων πρέπει να διατηρούνται σε κάθε αντίγραφο που λαμβάνεται. Η Sharp δεν θα φέρει καμμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών ή δεδομένων, διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή όποιων άλλων συμπτωματικών ή συνεπακόλουθων ζημιών που ενδεχομένως προκύψουν από την αντιγραφή ή χρήση τέτοιων εγγράφων και προγραμμάτων.

Περιεχόμενα

Αυτός ο δικτυακός τόπος (και οποιαδήποτε έγγραφα και προγράμματα είναι διαθέσιμα σε αυτόν) ίσως περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, η διόρθωση των οποίων είναι στη διακτιτική μας ευχέρεια, καθώς αυτά διαπιστώνονται. Ενδέχεται επίσης να αλλάξουμε τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου σε οποιοδήποτε χρόνο χωρίς προειδοποίηση.

Η χρήση της τρέχουσας τεχνολογίας δεν μπορεί να δείξει την ακριβή ποιότητα των εικόνων στις οθόνες του κινητού Sharp όπως φαίνονται στην ιστοσελίδα. Οι εικόνες οθόνης είναι για επεξηγηματικούς σκοπούς. Παρακαλούμε ζητήστε από τον λιανοπωλητή σας να επιδείξει την ποιότητα εικόνας του πραγματικού προϊόντος.

Κατατεθειμένα εμπορικά σήματα

"Sharp" είναι το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της Sharp Corporation, Osaka, Japan.
Τα ακόλουθα σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους:
 • Τα Windows, Windows 98, Windows CE, Media Player, Office, MS-DOS, ASF (Advanced Streaming Format) and Internet Explorer είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation.
 • Τα Αcrobat και Acrobat Reader είναι κατατετεθειμένα εμπορικά σήματα της Adobe Corporation. Το Mobile Browser είναι κατατεθειμένο ως εμπορικό σήμα της Openwave Systems Inc.
 • Το Τ9 είναι εμπορικό σήμα της Tegic.
 • To JΒlend είναι εμπορικό σήμα της Aplix Corporation.
 • Το Java και τα βασισμένα στο Java εμπορικά σήματα και λογότυποι είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Sun Microsystems, Inc.
 • Το RSA είναι εμπορικό σήμα της RSA.
 • Το RealPlayer είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της RealNetworks, Inc.
Άλλα προϊόντα και επωνυμίες εταιριών που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα και/ή σήματα εξυπηρέτησης των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Οροι χρήσης

Στο μεγαλύτερο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, σας παρέχουμε αυτό το δικτυακό τόπο και τα περιεχόμενά του στη βάση του "ως έχει" και δεν αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις ούτε δίνουμε εγγυήσεις όποιας μορφής σε σχέση με αυτό τον δικτυακό τόπο ή τα περιεχόμενα του, περιλαμβα-νομένων, χωρίς περιορισμούς, εγγυήσεων περί ικανοποιητικής ποιότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Δεν εγγυώμαστε ότι ο δικτυακός αυτός τόπος είναι απαλλαγμένος από ιούς ή δυσφημιστικό, προσβλητικό ή άλλο επιζήμιο υλικό. Επιπλέον, δεν υποστηρίζουμε ούτε εγγυώμαστε ότι οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες.

Η χρήση σας αυτού του δικτυακού τόπου διέπεται από τους αγγλικούς νόμους και όποια πράξη ή παράλειψη που προκύπτει από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου θα θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το κατέβασμα αρχείων και η εκτύ-πωση από αυτή την ιστοσελίδα επιτρέπεται για προσωπική και εσωτερική χρήση μόνο, αλλά όχι για εμπορικούς σκοπούς για τους οποίους είναι απαραίτητη η έγκριση του ιδιοκτήτη του copyright ή της βάσης δεδομένων. Η αντιγραφή επιτρέπεται μόνο υπό τους ακόλουθους όρους:
 • Η κάθε σελίδα θα διαβάζεται μόνο στην οθόνη και αντίγραφό της μπορεί να γίνει για προσωπική χρήση μόνο.
 • Κάθε αντιγραφή και διανομή οποιουδήποτε μέρους των περιεχομένων του δικτυακού αυτού τόπου απαγορεύται αυστηρά.
 • Αυτός ο δικτυακός τόπος ή οποιοδήποτε τμήμα του, συμπεριλαμβανομένου (χωρίς περιορισμούς) οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα δεν επιτρέπεται:
  -να διανέμεται ή να αντιγράφεται για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό·
  -να αναπαράγεται ή να μεταδίδεται προς ή να αποθηκεύεται σε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλης μορφής ηλεκτρονικό σύστημα ανακτησης αρχείων·
  -να χρησιμοποιείται με τρόπο τέτοιο, ώστε να εμφανίζεται ως τμήμα δίκτυακού τόπου, ηλεκτρονικής βάσης ή συστήματος ανάκτησης αρχείων όποιουδήποτε τρίτου.

Σύνδεσμοι δικτυακού τόπου

Το υλικό που είναι προσβάσιμο σε διευθύνσεις συνδεδεμένες με αυτό το δικτυακό τόπο δεν παρακολουθείται από εμάς και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα παρόμοιων δικτυακών τόπων. Κάθε αναφορά σε συνδεδεμένο δικτυακό τόπο ή όποιο συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία τρίτων δεν συνιστά ούτε υπονοεί την έγκρισή μας για οτιδήποτε από αυτά και πρέπει εσείς να αναλάβετε τους πιθανούς κινδύνους σε σχέση με παρόμοιους δικτυακούς τόπους, προϊόντα ή υπηρεσίες.

Προστασία πρσωπικών δεδομένων

When you visit our website you may be asked to provide information about yourself (such as your name, domain name or e-mail address) for the purposes of site registration, promotions, product preferences and similar matters. We may retain such information for future use and we may also collect such other information as may be necessary for other commercial purposes.

We may use information so collected to improve the functionality of this website, update the contents according to consumer needs, notify our visitors about updates, promotions, special offers and similar events. This information may also be shared with third party organisations to facilitate providing you with information on other products or services which you might be interested in.

Η συναίνεσή σας

Κάνοντας χρήση αυτού του δικτυακού τόπου συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Αν δεν θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο μέλλον με ενημέρωση για νέα προϊόντα ή προωθήσεις πωλήσεων ή αν δεν επιθυμείτε να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με τρίτους οργανισμούς, παρακαλούμε μη μας υποβάλετε τα στοιχεία σας.