Bepalingen en voorwaarden


Auteursrechten

Alle documenten en/of programma's die op deze website beschikbaar zijn, zijn het eigendom van Sharp Telecommunications of Europe LTD en zijn internationaal auteursrechtelijk beschermd.

Sharp verleent u het recht om de op deze website gepubliceerde documenten en programma's uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik te kopiëren. De auteursrechtvermelding en andere eigendomsvermeldingen met betrekking tot dergelijke documenten en/of programma's moeten op elke kopie behouden blijven. Sharp is in geen geval aansprakelijk voor schade, waaronder schade die voortkomt uit winstderving, gegevensverlies, onderbreking van werkzaamheden of enige andere bijkomende of vervolgschade, die voortkomt uit het kopiëren of gebruik van bedoelde documenten en programma's.

Inhoud

Deze website (en alle documenten en programma's die hierop beschikbaar zijn) kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten die Sharp naar eigen goeddunken kan verhelpen nadat zij zijn ontdekt. Sharp kan de inhoud van deze website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen.

Door gebruik van de huidige technologie is het niet mogelijk om de exacte kwaliteit van de beelden op de Sharp gsm-beeldschermen af te beelden op de website. De schermbeelden dienen alleen voor illustratiedoeleinden. Gelieve de verkoper te vragen de beeldkwaliteit van het feitelijke product aan u te demonstreren.

Handelsmerken

"Sharp" is het gedeponeerde handelsmerk van Sharp Corporation te Osaka, Japan.
De volgende handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars:
 • Windows, Windows 98, Windows CE, Media Player, Office, MS-DOS, ASF (Advanced Streaming Format) en Internet Explorer zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
 • Acrobat en Acrobat Reader zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Corporation. Mobile Browser omvat handelsmerken van Openwave Systems Inc.
 • T9 is een handelsmerk van Tegic.
 • JBlend is een handelsmerk van Aplix Corporation.
 • Java en op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc.
 • RSA is een handelsmerk van RSA.
 • RealPlayer is een geregistreerd handelsmerk van RealNetworks, Inc.
Overige vermelde producten en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken en/of servicemerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Gebruiksvoorwaarden

Voor zover in de toepasbare wet is toegestaan, worden deze website en de inhoud daarvan aangeboden zonder enige verklaring of garantie, waaronder, maar niet beperkt tot, garanties van voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Sharp garandeert niet dat deze website vrij is van virussen of beledigende, aanstootgevende of anderszins schadelijke elementen. Bovendien verklaart of garandeert Sharp niet dat de informatie die via deze website beschikbaar is, correct, volledig of actueel is.

Uw gebruik van deze website is onderhevig aan de Engelse wetgeving en elke handeling of nalatigheid voortkomend uit het gebruik van deze website wordt beschouwd als plaatsgevonden hebben in het Verenigd Koninkrijk.
Het downloaden en afdrukken van informatie die op deze website beschikbaar is, is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk en intern gebruik, en is niet toegestaan voor commerciële doeleinden waarvoor toestemming van de eigenaar van het auteursrecht of de database is vereist. Kopiëren is uitsluitend onder de volgende voorwaarden toegestaan:
 • Elke pagina mag alleen op het beeldscherm worden bekeken en een kopie mag alleen voor persoonlijk gebruik worden gemaakt.
 • Het kopiëren en distribueren van de inhoud van deze website is streng verboden.
 • Deze website of enig onderdeel daarvan inclusief (maar niet beperkt tot) de handelsmerken mag niet:
  -worden gedistribueerd of gekopieerd voor enig commercieel doel;
  -worden gereproduceerd op of overgedragen naar of opgeslagen in enige andere website of andere vorm van elektronische gegevensopslag;
  -worden gebruikt op zodanige wijze dat het lijkt of deze website of enig onderdeel daarvan deel uitmaakt van een website, elektronisch databasesysteem of gegevensopslagsysteem van derden

Koppelingen naar andere websites

Het materiaal dat wordt aangeboden op websites die aan deze website zijn gekoppeld, wordt niet door Sharp bijgehouden en Sharp is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites. Enige verwijzing naar een gekoppelde website of specifiek product of specifieke dienst van derden wordt niet door Sharp bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u dergelijke websites, producten of diensten gebruikt, doet u dit volledig op eigen risico.

Privacy

Bij het gebruik van onze website kunt u worden gevraagd om informatie te verstrekken over uzelf (bijvoorbeeld uw naam, domeinnaam of e-mailadres) voor doeleinden van websiteregistratie, reclamecampagnes, productvoorkeuren en soortgelijke zaken. Sharp kan deze informatie voor toekomstig gebruik bewaren en bovendien informatie verzamelen die Sharp nodig acht voor andere commerciële doelen.

Sharp kan de op deze wijze vergaarde informatie gebruiken om de functionaliteit van deze website te verbeteren, om de inhoud af te stemmen op de behoeften van onze klanten en om mededelingen te doen over bijgewerkte gegevens, reclamecampagnes, speciale aanbiedingen en dergelijke. Deze informatie kan worden verstrekt aan derden met het doel u gemakkelijker van informatie te kunnen voorzien over andere producten of diensten waarin u mogelijk bent geïnteresseerd.

Uw instemming

Als u deze website gebruikt, geeft u aan in te stemmen met het gebruik van door u verstrekte gegevens zoals hiervoor is beschreven. Verstrek geen gegevens als u er geen prijs op stelt dat Sharp in de toekomst contact met u opneemt om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten of reclamecampagnes of als u er geen prijs op stelt dat Sharp de verkregen gegevens aan derden verstrekt.

De informatie die u verschaft kan worden overgedragen naar gebieden buiten de Europese Economische Ruimte. Als u deze website gebruikt, geeft u daarmee aan in te stemmen met een dergelijke overdracht.